Przejdź do treści

Niepełnosprawni: Można zgłaszać kandydatów do społecznej rady

Informacje, 09 listopada 2023 09:57

Najpóźniej do 21 listopada można zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Tak wynika z ogłoszenia starosty wadowickiego.

Powiatowa rada jest organem opiniodawczo – doradczym, składającym się z pięciu członków wybieranych na czteroletnią kadencję. Do zakresu jej działań należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, b) realizacji praw osób niepełnosprawnych, a ponadto opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawny.

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W komunikacie starosty czytamy: Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej na załączonym do niniejszego ogłoszenia wzorze zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” na adres: Starostwo Powiatowe w Wadowicach Ul. Batorego 2 34-100 Wadowice

jd

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content