Przejdź do treści

Nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

Informacje, 19 maja 2023 11:16

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo w formie spółdzielni socjalnej.

Wysokość limitu środków PFRON na 2023 r. wynosi 80 000,00 zł, przy czym maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

– 30 000,00 zł w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
– 50 000,00 zł w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.
 
Wnioski mogą składać osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tutejszym Urzędzie jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub bezrobotne, które zastosowanie tej formy wsparcia mają uwzględnione w ustalonym, wspólnie z doradcą klienta, indywidualnym planie działania.
Wypełnione i kompletne wnioski wraz załącznikami będzie można składać od 1.06.2023 r. do 9.06.2023 r.:

  1. w wersji elektronicznej poprzez system SOW (wzór wniosku, lista i wzory załączników znajdują się na stronie systemu SOW sow.pfron.org.pl.,
  2. w wyjątkowym przypadku wniosek może zostać złożony w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach przy ulicy Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice (wzór wniosku oraz lista załączników dostępne na stronie internetowej Urzędu wadowice.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania”→ „Jednorazowe środki z  PFRON na podjęcie działalności gospodarczej”.)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej zamieszczonymi  na stronie internetowej www.wadowice.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”→ „Jednorazowe środki z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej”.

Złożone wnioski podlegać będą ocenie formalnoprawnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami określonymi w kartach oceny (załącznik nr 1 i 2 do Zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków PFRON.

W przypadku wniosków, które uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będzie data wpływu wniosku do Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Mamica – Specjalista ds. programów pod numerem tel.  33 432 21 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.

Źródło: PUP w Wadowicach

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content