Przejdź do treści

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Informacje, 31 lipca 2015 08:19

​Gmina Andrychów otrzymała ponad milion na zadania w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Rusza właśnie nabór wniosków na wymianę kotłów grzewczych na ogrzewanie proekologiczne.

Podziel się

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa w III naborze wniosków:

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, obejmujących:

• wymianę starych pieców/kotłów węglowych na nowe kotły węglowe z podajnikiem, spełniające kryteria klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
• wymianę pieców/kotłów węglowych z podajnikiem na piece/kotły gazowe

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są: osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Andrychów.

2. Forma i wysokość dofinansowania danego wariantu modernizacji źródła ciepła

Każdy Inwestor może uzyskać dotację w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz jednocześnie nie przekraczającej kwoty określonej poniżej:

1. W przypadku wymiany starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem – do 6000,00 zł.

2. W przypadku wymiany kotłów węglowych z podajnikiem na kotły gazowe – do 4000,00 zł.

Ponadto informuje się, że ostateczna wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w umowie o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy gminą Andrychów a Inwestorem, w której zostaną określone:

– wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania na którego realizację są przekazywane środki dotacji,

– termin wykorzystania dotacji,

– termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin i sposób jej wypłaty.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 31 lipca 2015r. do dnia 10 sierpnia 2015r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów.

W przypadku złożenia wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia do Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie: www.um.andrychow.pl oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, pokój nr 116 (I piętro).

4. Rozliczenie dotacji

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 30 września 2015r. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Burmistrza osoby, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Regulaminu. Do rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnymi z zapisami umowy. Nie dopełnienie warunków umowy może skutkować odmową wypłaty przyznanej dotacji.

5. Dodatkowe informacje

Program jest realizowany do wysokości środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel w roku 2015. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Dotacją nie są objęte koszty poniesione przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą a Inwestorem.

Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest kolejność złożenia wniosku.

Wnioski niespełniające wymogów formalnych i warunków określonych w niniejszym Regulaminie, podlegają odrzuceniu.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową, którą zatwierdza Burmistrz.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski, które nie zakwalifikują się na listę rankingową, utworzą listę rezerwową, którą również zatwierdza Burmistrz. W przypadku zwolnienia się miejsc na liście rankingowej, będą one zastępowane wnioskami z listy rezerwowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 15, pokój nr 116 lub pod numerem telefonu: 33 842 99 68 lub 33 842 99 65.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content