Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Informacje, 22 lutego 2021 12:27

Informacja dotycząca naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW
Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
c) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ust.1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego,
przed dniem 1 maja 2004 r. posiadanie uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej
o specjalności praca socjalna,
otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,
d) Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej
e) Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych;
f) Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
g) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,
h) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
b) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
c) umiejętność pracy zespołowej,
d) umiejętność organizowania pracy własnej,
e) samodzielność,
f) zaangażowanie,
g) wysoka kultura osobista,
h) dyspozycyjność,
i) odporność na sytuacje stresowe,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) praca socjalna,
b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
d) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
e) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
f) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych,
g) łagodzenie skutków ubóstwa,
h) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
i) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
j) rozpoznanie, ustalenie potrzeb i diagnozowanie sytuacji osób indywidualnych, rodzin i grup społecznych na podstawie analizy uzyskanych danych oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (rodzinnych), alimentacyjnych,
k) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Andrychów,
l) sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji,
m) prowadzenie rejestru wniosków, prowadzenie ewidencji, statystyki i analiz,

Wymagane dokumenty:
a) Życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) Podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
e) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:
a) Dodatkowe pytania proszę kierować do Działu Osobowo-Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – nr telefonu: 33 870 89 62, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 19.00
b) Wymagane dokumenty należy składać:
pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie,
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52) z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: [email protected] w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego w terminie do 19.03.2021 r.

OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Praca w systemie zmianowym.

Załącznik do ogłoszenia – do pobrania

Źródło: OPS w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content