Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów w Andrychowie

Informacje, 14 stycznia 2020 07:51

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Podziel się
Realizując zapisy Uchwały Nr XV-131-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania i nadania Statutu Miejskiej Rady Seniorów Burmistrz Andrychowa ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów
 
1. Niniejszym informuję:
– Rada Seniorów liczy 9 członków, 
– kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania,
– w skład Rady Seniorów mogą być powołane osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, i które ukończyły 60 lat życia oraz zamieszkują na terenie Gminy Andrychów,
– członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet, ani wynagrodzenia.
 
2. Nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Andrychowie).
 
3. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów mogą dokonać:
a/ grupy co najmniej 20 seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/20 Burmistrza Andrychowa z dnia 9 stycznia 2020 r. lub
b/ podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/20 Burmistrza Andrychowa z dnia 9 stycznia 2020 r. – z uwzględnieniem wymagań zawartych w pkt 4.
 
4. Do zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów dokonywanego przez podmioty działające na rzecz osób starszych należy dodatkowo dołączyć:
– dokument potwierdzający wyłonienie przedstawiciela przez zgłaszający podmiot lub organizację,
– dokument, z którego wynika jego działalność na rzecz osób starszych.
 
5. Każdy podmiot działający na rzecz seniorów z terenu Gminy Andrychów ma prawo zgłosić jednego kandydata.  
 
6. Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Andrychowie” do Biura Rady Miejskiej w Andrychowie – budynek Urzędu  Miejskiego, ul. Rynek 15, pok. 226, II p.
 
7. Jeżeli do dnia zakończenia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów liczba kandydatów będzie mniejsza niż 9 osób, okres na zgłaszanie kandydatów zostanie przedłużony. Nabór ponawiany będzie do skutku.
 
8. W terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru imienna lista osób, których kandydatury do Miejskiej Rady Seniorów zgłoszono prawidłowo, zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, do dnia przeprowadzenia wyborów. Lista osób będzie zawierać: imiona i nazwiska kandydatów oraz nazwę podmiotu zgłaszającego.
 
9. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Seniorów będzie równa 9  – wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskają status członka Miejskiej Rady Seniorów.
W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Seniorów będzie większa niż 9 – Rada Miejska w Andrychowie wybierze członków Miejskiej Rady Seniorów, w głosowaniu tajnym, zgodnie ze Statutem Gminy Andrychów.
 
10. Wybory Miejskiej Rady Seniorów oraz podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Andrychowie odbędzie się na sesji w dniu 26 marca 2020 r.
 
11. Formularze zgłoszeniowe można pobrać:
– w Biurze Rady Miejskiej w Andrychowie, w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15, pok. 226, II p.
– ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.andrychow.eu w zakładce „Wybory Miejskiej Rady Seniorów 2020”.
 
Źródło: UM w Andrychowie 
Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content