Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Na najbliższej sesji likwidacja Trójki

Informacje, 17 stycznia 2020 11:41

Za tydzień, w czwartek 23 stycznia odbędzie się druga w tym roku Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Będzie gorąco, bo jednym z jej punktów będzie uchwała formalnie likwidująca Szkołę Podstawową.

Podziel się

Rok temu w obronę i utrzymanie tej szkoły, jaką podjęli niektórzy rodzice uczniów „Trójki” zaangażowała się wtedy grupa radnych Prawa i Sprawiedliwości. Szkoła do której chodziło kilkudziesięciu uczniów przetrwała. Jednak w tym roku koszty tego przetrwania sięgają już pół miliona złotych. Sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, że pustoszejąca SP 3 (powstała w miejsce zlikwidowanego Gimnazjum Nr 1) sąsiaduje z SP 2, tam już od kilku lat trudno było pomieścić wszystkie klasy w czasie jednej, przedpołudniowej zmiany. Dlatego i tak „Dwójka” korzystała z sal „Trójki”, a dziś jest właściwie gospodarzem całego obiektu obu i tak architektonicznie zrośniętych szkół. Rok temu również dyrekcje „Dwójki” i „Trójki” osiągnęły porozumienie i postulowały połączenie. Nic z tego nie wyszło, bo Rada Miejska odrzuciła te projekty. Po zmianie układu siła w Radzie, zmianie przewodniczącego i ponownym podliczeniu kosztów utrzymania „Trójki” pomysł likwidacji, za którą tak naprawdę kryje się połączenie wrócił. Jeśli Rada przegłosuje tę uchwałę, „Trójka” przestanie istnieć z ostatnim dniem sierpnia, a jej kilka klas będzie częścią „Dwójki”.
Jednak jak zakończy się to tym razem, dowiemy się za tydzień. 
Poniżej publikujemy pełny porządek obrad oraz dokumenty wprowadzające i uzasadniające uchwałę o likwidacji „Trójki”.
n

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Andrychowie na 2020 rok – Mat. Nr 51b
b) zmiany uchwały nr IV-19-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019r. dotyczącej określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 51, poz. 1,
c) przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Andrychów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania – Mat. Nr 51, poz. 2,
d) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – Mat. Nr 51a, poz.1,
e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2020 roku – Mat. Nr 51a, poz.2
f) zamiaru zlikwidowania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów w Andrychowie – Mat. Nr 51a, poz. 3,
g) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Andrychów – Mat. Nr 51a, poz. 4,
h) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrychów na rok 2020 – Mat. Nr 51a, poz. 5,
i) zmiany uchwały Nr II-3-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie składów ilościowych i osobowych Komisji Rady Miejskiej w Andrychowie – Mat. 51 c, poz.1,
j) rozpatrzenia petycji – Mat. 51 c, poz.2.
7. Wolne wnioski, oświadczenia.
8. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content