Przejdź do treści

Listopadowa Sesja Rady Miejskiej

Informacje, 29 listopada 2017 09:49

Jutro Rada Miejska w Andrychowie spotka się po raz 41. O godzinie 10. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie rozpocznie się przedostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej.

Podziel się

Jednym z głównych tematów obrad Rady będzie informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jak zwykle gorącymi punktami obrad będą też „interpelacje” i „zapytania”. Poniżej publikujemy pełny porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Informacje nt. działalności ZWiK – Mat. Nr 116.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Andrychów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – Mat. Nr 118, poz.1,
b) programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok – Mat. Nr 118, poz.2,
c) przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Andrychów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania – Mat. Nr 118, poz.3,
d) skargi nr BNR.1510.2.2017 – Mat. Nr 118a, poz.1,
e) skargi nr BNR.1510.3.2017 – Mat. Nr 118a, poz.2,
f) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017r. – Mat. Nr 118b, poz. 1,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2017-2027 – Mat. Nr 118b, poz. 2,
h) zmiany uchwały Nr XXX-317-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z 19 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2017r. – Mat. Nr 118b, poz. 3,
i) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrychów – Mat. Nr 117.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XLI sesję znajdują się w biurze Rady. Ich elektroniczą wersję można pobrać pod adresem: tutaj
mn

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content