Przejdź do treści

Kultura i apel w sprawie BDI

Informacje, 25 lutego 2016 16:51

Dziś, 25 lutego, odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Wiodącym tematem obrad była kultura i instytucje kultury w Gminie Andrychów. Radni poruszali także dużo spraw bieżących. A na wniosek Burmistrza Tomasza Żaka podjęli apel w sprawie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, skierowany przede wszystkim do rządu.

Podziel się

Na początku sesji burmistrz Tomasz Żak złożył wobec Rady relację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. Z kolei sprawozdanie z działalności instytucji kultury w Andrychowie złożyły dyrektorki Centrum Kultury i Wypoczynki oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Najpierw głos zabrała Aneta Wądrzyk, dyrektorka CKiW.  Mówiła o całym minionym roku prezentując m.in. listę imprez, które się wtedy odbyły. Radni pytali nie tylko o działalność Centrum, ale także o Nowiny Andrychowskie. Potem o Miejskiej Bibliotece mówiła dyrektorka Sylwia Błasiak. Obszerną relację z tej części Sesji, a także z zapytań i interpelacji radnych i odpowiedzi na nie przedstawimy w najnowszym wydaniu Nowin, które trafią do sprzedaży za tydzień.
W czasie głosowania nad uchwałami radni zdecydowali o:
1. Przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrychów na rok 2016,
2. Uchyleniu uchwały Nr XXXI-289-13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów,
3. Ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Mat. Nr 49a,
4. Zmianie w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. oraz zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024,
5. Udzieleniu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Andrychów.
Rada Miejska w Andrychowie przyjęła też jednogłośnie (obecnych było 19 radnych) apel w sprawie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Jej treść w pełnym brzmieniu publikujemy poniżej. Projekt apelu został włączny do Sesji na wniosek Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka.

Apel
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 25 lutego 2016r.
w sprawie przyspieszenia działań
prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej
 

    Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z § 98 ust. 2 lit. f) Uchwały Nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r., poz. 6287), 
Rada Miejska w Andrychowie 
postanawia, co następuje:

§ 1. 

Wystąpić z apelem do Prezesa Rady Ministrów w celu przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, w następującym brzmieniu:
Rada Miejska w Andrychowie apeluje do Pani Prezes Rady Ministrów o podjęcie działań przyspieszających proces realizacji dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI).
Samorząd Gminy Andrychów z dużym niepokojem obserwuje przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej dla ww. drogi. Nasze obawy budzi fakt, że ten niezwykle ważny dla województwa małopolskiego i śląskiego ciąg komunikacyjny łączący dwie aglomeracje: krakowską i bielską nie został ujęty w planie budowy dróg krajowych do 2020 roku.
Istniejący węzeł komunikacyjny Suchy Potok  w Bielsku-Białej łączący już zrealizowane odcinki dróg: S-1 (kierunek: przejście graniczne Cieszyn) i S-69 (kierunek: przejście graniczne Zwardoń) z planowaną BDI otwiera możliwość  szybkiego połączenia naszego regionu z Europą Południową. Podjęcie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2007 r. działań przygotowujących do realizacji tą inwestycję zostało przyjęte przez prawie wszystkie samorządy, z nadzieją na szybkie rozwiązanie ponadlokalnych problemów komunikacyjnych.
Natężenie ruchu na istniejącej drodze krajowej DK-52 prowadzącej przez centra wielu miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Andrychów, Kęty, Kozy sięga granic przepustowości i blokuje rozwój gospodarczy regionu. Ponadto jest wielkim utrudnieniem dla użytkowników drogi, stwarza olbrzymie zagrożenie bezpieczeństwa  kierowców oraz pieszych.
Podejmowane przez samorząd Gminy Andrychów inicjatywy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej DK-52 zrealizowane przez GDDKiA (dodatkowe oznakowanie, przejścia dla pieszych, chodniki, przebudowa istniejącego mostu w centrum Andrychowa) nie rozwiązują istniejących problemów. 
Brak realizacji tej inwestycji blokuje aktywność i rozwój gospodarczy regionu i pomimo powstałych Ekonomicznych Stref Gospodarczych zniechęca nowych oraz obecnych inwestorów do tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Inwestorzy, warunkują rozwój swoich firm dobrymi połączeniami z większymi aglomeracjami. Ponadto właściciele leżących na trasie lub w sąsiedztwie planowanego przebiegu drogi nieruchomości, którzy nie mogą ich  zagospodarować wg własnych potrzeb, wykazują zniecierpliwienie i niezadowolenie, często publicznie artykułowane. Mieszkańcy Gminy Andrychów wręcz nie wierzą w powstanie BDI. Jednakże My Radni Rady Miejskiej w Andrychowie głęboko wierzymy w siłę Pani Prezes i w to, że nie dopuści Pani do zaprzepaszczenia poniesionych do tej pory wielu lat starań i wysiłków dotyczących ww. drogi.
W związku z powyższym Rada Miejska w Andrychowie apeluje do Pani Prezes o pomoc w rozwiązaniu tego trudnego dla wielu gmin Polski Południowej problemu.

§ 2. 

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie do przekazania niniejszego apelu Prezesowi Rady Ministrów oraz do wiadomości:
1)    Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
2)    Ministra Rozwoju,
3)    Marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
4)    posłów i senatorów województw śląskiego i małopolskiego,
5)    Wojewodów Śląskiego i Małopolskiego,
6)    Marszałków Województw Śląskiego i Małopolskiego,
7)    Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
8)    samorządów z obszaru województw śląskiego i małopolskiego.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content