Przejdź do treści

Konsultacje nt. uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Informacje, 19 czerwca 2023 08:11

Ogłoszenie Burmistrza Andrychowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów.

II. Termin konsultacji: 23 czerwca 2023r., godzina 10.00

III. Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ulica Rynek 15, II piętro.

IV. Forma konsultacji: spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

V. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Załącznik:
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów.

Uwaga
Zgodnie z § 5 ustęp 2 uchwały nr XIV-114-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
2. Organizacje uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, email lub inną formę kontaktu zwrotnego.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content