Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Jutro sesja nadzwyczajna

Informacje, 12 lutego 2020 10:00

Radni zdecydują o kilku ważnych przesunięciach finansowych w budżecie gminy. Trzeba np. znaleźć 1,5 mln zł dla AEC, czyli Andrychowskiej Elektrociepłowni. Radni zdecydują także czy wyasygnować kwotę 300 tys. zł na gminny program wymiany pieców – chodzi o ponad 60 sztuk starych kopciuchów.

Podziel się

Rada Miejska w Andrychowie spotka się 13 lutego na XIX Sesji – jest to ponadplanowe posiedzenie. Rozpocznie się o godz. 15.30 i będzie miało miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Głównym punktem są zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2020 r., a co za tym idzie także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany dotyczą dochodów i wydatków, ale przede wszystkim są to przesunięcia w planie wydatków. Tu bowiem trzeba znaleźć półtora miliona na inwestycyjny wydatek AEC. Szczegóły poznamy jutro podczas omawiania tego  punktu. Pieniądze będą przesunięte – jak widać to w projekcie uchwały, który publikujemy poniżej – z planów budowy hali sportowej i kolejnego budynku socjalnego. W sumie plan zmiany po stronie wydatków dotyczy kwoty 2 mln 100 tys. zł.
O zmianach i tematach jutrzejszej sesji będziemy rozmawiać z Burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem w piątek, w audycji porannej, czyli po godzinie ósmej.
Poniżej publikujemy porządek obrad oraz projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie.
***
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Propozycje do porządku obrad
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2020r. – Mat. Nr 52, poz.1,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2020-2030 – Mat. Nr 52, poz.2.
5. Komunikaty i zamknięcie obrad

PROJEKT UCHWAŁY
Temat: zmiany w budżecie i uchwale budżetowej na 2020 rok.
W budżecie na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:
1. Zmiany w dochodach
W budżecie na 2020 rok zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł,
w tym:
– w dziale 855 – Rodzina 10.000,00 zł
w tym:
• wpływy z pozostałych odsetek 10.000,00 zł
W budżecie na 2020 rok zmniejsza się dochody o kwotę 300.000,00 zł,
w tym:
– w działe 700 – Gospodarka mieszkaniowa 300.000,00 zł
w tym:
• dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania
pn.: „Budowa budynków socjalnych wielorodzinnych przy
ul. Batorego w Andrychowie 300.000,00 zł
2. Zmiany w wydatkach
W budżecie na 2020 rok zwiększa się wydatki o kwotę 1.810.000,00 zł, w tym:
w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ełektryczną,
gaz i wodę 1.500.000,00 zł
w tym:
• objęcie 1.500 udziałów w Spółce AEC Sp. z o. o.
w Andrychowie o wartości 1.000,00 zł każdy 1.500.000,00 zł
– w dziale 855 – Rodzina 10.000,00 zł
w tym:
• zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od
nienależnie pobranych świadczeń 10.000,00 zł
w działe 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000,00 zł
w tym:
• zadanie pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Andrychów"
/środki własne na udzielenie dotacji osobom fizycznym do zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczny w budynkach mieszkalnych
i mieszkaniach "/ 300.000,00 zł

W budżecie na 2020 rok zmniejsza się wydatki o kwotę 2.100.000,00 zł, w tym:
– w działe 600 – Transport i łączność 740.000,00 zł
w tym:
• wydatki na zadania bieżące /zimowe utrzymanie dróg/ 740.000,00 zł
– w działe 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.000.000,00 zł
w tym:
• zadanie pn.: „Budowa budynków socjalnych wielorodzinnych przy
ul. Batorego w Andrychowie" 1.000.000,00 zł
– w działe 926 – Kułtura fizyczna 360.000,00 zł
w tym:
• zadanie pn.: „Budowa hali sportowo – widowiskowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie" 360.000,00 zł.
(mn)

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content