Przejdź do treści

Jest budżet na rok 2023

Informacje, 29 grudnia 2022 14:01

Rada Miejska w Andrychowie przyjęła budżet Gminy Andrychów na następny rok. Stało się to na ostatniej w tym roku sesji, 53 w tej kadencji. W porządku obrad przewidziano kilka równie ważnych punktów. Jednym z nich była rezolucja w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. To apel do premiera RP w sprawie skrócenia okresu taryfowego. Niestety, Rada ją odrzuciła. Równie ważna okazała się petycja o ewentualnym zakazie sprzedaży alkoholu nocą.

Sesję, która odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego – 29 grudnia – poprowadził jak zawsze Roman Babski, przewodniczący Rady. Na samym początku o głos poprosiła goszcząca na sesji Czesława Wojewodzic, przewodnicząca Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich. Pani prezes złożyła radnym życzenia noworoczne i podziękowała za współpracę w mijającym roku.

Potem radny Jakub Guzdek złożył wniosek, aby z obrad sesji wycofać „Rezolucję w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”. Radny uzasadnił swój wniosek względami formalnymi, jak to, że rezolucja nie posiada daty wprowadzenia w życie wspomnianej rezolucji. Jedenastu radnych poparło wniosek Jakuba Guzdka, a dziesięciu było przeciwko usuwaniu tego punktu z porządku obrad. Rezolucji nie podjęto, choć sprawa trzyletnich taryf jest niezwykle ważna, bo rujnuje finanse Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Sprawozdanie

Po tym jak Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, głos zabrał Wojciech Polak, zastępca Burmistrza Andrychowa i przedstawił sprawozdanie z jego prac w okresie międzysesyjnym. O wszystkich tych sprawach pisaliśmy na naszym portalu i poruszaliśmy te tematy na antenie Radia Andrychów.

Do sprawozdania odniosło się trzech radnych. Pierwszy głos zabrał Krzysztof Kubień, który zapytał, dlaczego nie dostał pisemnej odpowiedzi na swoje kilkanaście pytań wygłoszonych na poprzedniej sesji? Wiceburmistrz Mirosław Wasztyl odpowiedział radnemu, że dostanie odpowiedź na piśmie, jeśli sam złoży pytania na piśmie, o czym zresztą stanowi statut.

Potem radny Stanisław Prus zapytał, jak przebiega zaopatrzenie mieszkańców w węgiel? Czy zaspokajane są oczekiwania ludzi, którzy zapisali się na konkretny asortyment. Wiceburmistrz Wojciech Polak odparł, że do Andrychowa dociera tylko część zakontraktowanego węgla i rzadko jest to oczekiwany asortyment. Do tego tematu odniósł się też radny Wiesław Mikołajek. Również pytał o to, czy gmina zamawia konkretny asortyment, czy bierze każdy węgiel? Wiceburmistrz raz jeszcze podkreślił, że gmina, jako odbiorca nie ma wpływu na asortyment przydzielonego węgla.

Uchwały

Następnie radni przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2022 r., a zaraz potem – jako uchwałę – plan pracy Rady Miejskiej w 2023 roku.

Po długiej dyskusji i wykreśleniu punktu o „kondygnacjach w stodołach” radni przegłosowali uchwalę o Zwolnieniu z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Andrychów.

Petycja w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych sprowokowała kolejną długą dyskusję. Ale o tym piszemy na naszym portalu w osobnym artykule.

Następny projekt uchwały dotyczył ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Andrychów. Ze szczegółami tego projektu radnych zapoznał Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty. Wszyscy radni głosowali za tą uchwałą.

Potem Rada wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest miejsce pod gablotę ogłoszeniową w centrum miasta. Z jej części korzysta też Urząd Miasta. Projekt ten przedstawiła Barbara Krzyżak, kierowniczka Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Radni byli za.

W następnej części Rada Miejska przyjęła zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2022 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2022-2032.

Najważniejszą częścią tej sesji było przyjęcie budżetu Gminy Andrychów na rok 2023. Zaczęto od przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2023-2032.

Potem Skarbniczka Gminy Dorota Żywioł przedstawiła projekt budżetu Gminy Andrychów na 2023 rok i odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia ta jest pozytywna. O szczegółach budżetu pisaliśmy już w chwili, gdy ukazał się jego projekt – w pierwszych dniach listopada i przypomnieliśmy te plany w artykule zapowiadającym bieżącą sesję. Jest on na naszej stronie internetowej.

Teraz zajmijmy się dyskusją. Rozpoczął ją radny Krzysztof Kubień, którego krytyczne argumenty ograniczyły się do dowcipnych cytatów z filmu „Miś”. Potem radna Alicja Studniarz również wyraziła swoją krytyczną opinię na temat budżetu. Radni szczególnie krytykowali inwestycje, ich zdaniem nieudane i „słomiane”. W odpowiedzi wiceburmistrz Mirosław Wasztyl przypomniał te naprawdę udane, a wcześniej krytykowane przez opozycję. Wskazując ile razy się mylili. Zaznaczył też, w jak trudnej sytuacji będzie realizowany ten budżet i złożył radnym życzenia, kładąc nacisk na zrozumienie sytuacji.

Koniec końców za budżetem było 11 radnych, dwoje było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Tym samym budżet został przyjęty. Na koniec przewodniczący Roman Babski złożył życzenia noworoczne wszystkim radnym oraz mieszkańcom całej gminy.

n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content