Przejdź do treści

Honorowe obywatelstwo i medale dla zasłużonych. To w czwartek na sesji

Informacje, 22 kwietnia 2016 12:18

Przed nami XXI sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Już w czwartek 28 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego radni pochylą się nad realizacją Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi. Radni podejmą też uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Urszuli Figwer, pierwszej olimpijce Ziemi Andrychowskiej, oraz przyznania medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” Marii Walkowiak (odznaczanej nauczycielki i instruktorki harcerstwa) i andrychowskiemu Kołu Pszczelarzy.

Podziel się

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku – Mat. Nr 57.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania „Honorowego Obywatelstwa Gminy Andrychów” – Mat. Nr 59, poz. 1,
b) nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” – Mat. Nr 59, poz. 2,
c) nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” – Mat. Nr 59, poz. 3,
d) powołania członków Miejskiej Rady Seniorów w Andrychowie – Mat. Nr 59, poz. 4,
e) umiejscowienia Straży Miejskiej w Andrychowie w strukturach Urzędu Miejskiego w Andrychowie – Mat. Nr 59, poz. 5,
f) zmiany uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – Mat. Nr 59a, poz. 1,
g) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 59a, poz. 2,
h) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX-265-12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 59a, poz. 3,
i) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 59b, poz. 1,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 – Mat. Nr 59b, poz. 2,
k) zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – Mat. Nr 59b, poz. 3.
1. Drogownictwo:
– informacja dotycząca realizacji inwestycji drogowych – Mat. Nr 58, poz. 1,
– inwestycje na drogach powiatowych – Mat. Nr 58, poz. 2.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXI sesję oraz Protokół z XX sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content