Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Długa dyskusja na Sesji

Informacje, 13 lutego 2020 16:50

Dzisiaj – 13 lutego – podczas sesji nadzwyczajnej radni podjęli decyzję o dofinansowaniu kwotą 1,5 mln zł Andrychowską Elektrociepłownię (AEC). Temat po raz kolejny był powodem do gorącej dyskusji.

Podziel się

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały o zmianach w uchwale budżetowej na rok 2020. Zrobiła to skarbnik Dorota Żywioł. To w tej uchwale – jej pełną treść publikujemy poniżej – ujęte są przesunięcia kwot dla AEC.
Po wystąpieniu skarbniczki głos zabrał radny Krzysztof Kubień, który zadał kilkanaście pytań nawiązujących do historii przejęcia elektrociepłowni i sytuacji finansowej w spółce ECA – poprzedniej, prywatnej firmie, po której zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną przejęła gminna spółka AEC. Radny chciał też znać wynik ekonomiczny gminnej spółki. Do tych samych kwestii odniósł się radny Wiesław Mikołajek. 
Najpierw głos zabrał burmistrz Tomasz Żak, wyjaśniając postępowanie gminy w kwestii zaopatrzenia mieszkańców w ciepło. O szczegóły finansowe i dotyczące planów inwestycyjnych poprosił prezesa AEC Mirosława Nowaka. Prezes objaśnił, jak działała w ubiegłym roku spółka i jakie były jej koszty. Powiedział też, że podniesienie kapitału posłuży do wykonania ciepłociągu do strefy aktywności gospodarczej. 
Radny Kubień pytał dalej, dlaczego takich kwot nie zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2020. Wyjaśnień udzielił mu zastępca burmistrza Mirosław Wasztyl. Przypomniał terminy tworzenia budżetu – wszystko odbywało się wcześniej, niż zapadały decyzje umożliwiające funkcjonowanie AEC, łącznie z koncesjami energetycznymi. Przypomniał też, że spółka gromadzi majątek, który już przekracza 3,6 mln zł, więc publiczne pieniądze nie są marnowane. Z kolei prezes Nowak dodał, że niedopuszczalne jest insynuowanie, że gmina inwestuje na cudzym majątku. To nieprawda, że środki gminne są ryzykownie inwestowane. – A wszystko robione jest w interesie mieszkańców – dodał prezes AEC.
Radny nie był usatysfakcjonowany odpowiedziami. 
Do dyskusji włączyła się też radna Alicja Studniarz pytając, dlaczego te zmiany w budżecie robione są na sesji nadzwyczajnej? Czy nie można było poczekać dwa tygodnie? 
– W procesie inwestycyjnym liczy się każdy tydzień, zważywszy na procedury. Im szybciej się zacznie, tym szybciej zakończymy – dodał Mirosław Nowak.
Radna miała też pretensję, że jedna uchwała zawiera kilka tematów. Usłyszała, że uchwała dotyczy zmian w budżecie. 
Dyskusja toczyła się ponad godzinę. Po niej Rada przegłosowała zmiany. Piętnastu radnych było za, jeden wstrzymał się, a pięciu radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
W sumie plan zmiany po stronie wydatków dotyczył kwoty 2 mln 100 tys. zł. W tym był też inny ważny punkt, bowiem radni zdecydowali także o przeznaczeniu 300 tys. zł na gminny program wymiany pieców – chodzi o dofinansowaniu wymiany ponad 60 sztuk starych kopciuchów.
Po uchwale dotyczącej zmian w budżecie, podobne zmiany – wynikające ze zmian budżetowych – przyjęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na lata 2020-2030.
O tych tematach będziemy rozmawiać z Burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem w piątkowej audycji porannej – słuchajcie nas po godzinie ósmej.

PROJEKT UCHWAŁY
Temat: zmiany w budżecie i uchwale budżetowej na 2020 rok.
W budżecie na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:
1. Zmiany w dochodach
W budżecie na 2020 rok zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł,
w tym:
– w dziale 855 – Rodzina 10.000,00 zł
w tym:
• wpływy z pozostałych odsetek 10.000,00 zł
W budżecie na 2020 rok zmniejsza się dochody o kwotę 300.000,00 zł,
w tym:
– w działe 700 – Gospodarka mieszkaniowa 300.000,00 zł
w tym:
• dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania
pn.: „Budowa budynków socjalnych wielorodzinnych przy
ul. Batorego w Andrychowie 300.000,00 zł
2. Zmiany w wydatkach
W budżecie na 2020 rok zwiększa się wydatki o kwotę 1.810.000,00 zł, w tym:
w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ełektryczną,
gaz i wodę 1.500.000,00 zł
w tym:
• objęcie 1.500 udziałów w Spółce AEC Sp. z o. o.
w Andrychowie o wartości 1.000,00 zł każdy 1.500.000,00 zł
– w dziale 855 – Rodzina 10.000,00 zł
w tym:
• zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od
nienależnie pobranych świadczeń 10.000,00 zł
w działe 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000,00 zł
w tym:
• zadanie pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Andrychów"
/środki własne na udzielenie dotacji osobom fizycznym do zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczny w budynkach mieszkalnych
i mieszkaniach "/ 300.000,00 zł

W budżecie na 2020 rok zmniejsza się wydatki o kwotę 2.100.000,00 zł, w tym:
– w działe 600 – Transport i łączność 740.000,00 zł
w tym:
• wydatki na zadania bieżące /zimowe utrzymanie dróg/ 740.000,00 zł
– w działe 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.000.000,00 zł
w tym:
• zadanie pn.: „Budowa budynków socjalnych wielorodzinnych przy
ul. Batorego w Andrychowie" 1.000.000,00 zł
– w działe 926 – Kułtura fizyczna 360.000,00 zł
w tym:
• zadanie pn.: „Budowa hali sportowo – widowiskowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie" 360.000,00 zł.
(mn)

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama