Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie każda osoba jest mile widzianym gościem, dlatego staramy się, aby nasze działania były dostępne dla wszystkich, również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasi pracownicy są zawsze chętni do udzielenia pomocy i wszelkich informacji.

Kontakt

Głowna siedziba Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie mieści się  przy ul. Krakowskiej 74, 34-120 Andrychów.

W sprawach ogólnych,  można się z nami skontaktować dzwoniąc pod numer 33 875 25 52 lub pisząc na  adres email: biblioteka@andrychow.eu

Deklaracja dostępności cyfrowej

Miejska Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://radioandrychow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.
 2. część załączników jest w postaci skanów

Ułatwienia na stronie

Strona posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • podkreślanie linków
 • skala szarości

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób z niepełnosprawnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sylwia Błasiak, adres poczty elektronicznej biblioteka@andrychow.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 875 25 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie  ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów

 • Do budynku prowadzą  2 wejścia od ul. Karkowskiej:
 • Wejście główne do Biblioteki – wejście niedostosowane dla wózków – 6 stopni, od ul krakowskiej znajduje się taras, do którego prowadzi podjazd z tarasu jest bezpośrednie wejście do Wypożyczalni dla Dorosłych.
 • Wejście do Radia Andrychów – wejście dostosowane dla wózków – brak stopni – wjazd bezpośrednio z placu przed budynkiem.
 • Obsługa osób z niepełnosprawnością prowadzona jest w Wypożyczalni dla Dorosłych, Wypożyczalni Książki Mówionej oraz Oddziale dla Dzieci i Młodzieży znajdujących się na poziomie parteru. Wszelkich informacji i pomocy udziela dyżurujący bibliotekarz.
 • Czytelnia  mieści się na I piętrze – niedostępna dla odrób na wózkach
 • W Redakcji Radia Andrychów  brak przeszkód poziomych i pionowych. 
 • W przyziemiu toaleta przystosowana dla osób o szczególnych potrzebach.
 • W budynku nie ma windy i platform schodowych.
 • Przed  budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Skip to content