Przejdź do treści

Część dworcowego obiektu na wynajem

Informacje, 18 maja 2023 09:20

Dyrektor Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego ogłosił przetarg na wynajem części lokalu przy ulicy Krakowskiej 23 w Andrychowie. Obiekt znajduje się na dworcu autobusowym, a w pomieszczeniu na wynajem znajdował się niegdyś bar kebab. Szczegóły przetargu poniżej.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ) oraz § 8 uchwały Nr XXIV-235-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia zasad nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości oraz gospodarowania nieruchomościami stanowiących mienie Gminy Andrychów, działając zgodnie z Pełnomocnictwem Burmistrza Andrychowa Nr BNA.0052.25.2022 z dnia 1 września 2022 r.

Dyrektor Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu ustalenia miesięcznej stawki czynszowej za wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Krakowskiej 23 w Andrychowie

 • Powierzchnia użytkowa objętego przetargiem lokalu użytkowego wynosi – 37,15 m2.
 • Lokal przeznaczony jest na: działalność handlową, usługową.
 • Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacjną, centralnego ogrzewania.
 • Lokal posadowiony jest w budynku stanowiącym część składową nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 763/7, 764/4 i 764/5 o łącznej pow. 0,0469 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00045848/3 Sądu Rejonowego w Wadowicach.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. o godzinie 9.00 w sali numer 5, w siedzibie Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b.
 • Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 21,61 zł + 23% VAT.
 • Minimalne postąpienie obowiązujące w przetargu wynosi netto 0,30 zł/m² powierzchni użytkowej.

Oprócz wylicytowanego czynszu najmu (powiększonego o podatek VAT), najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponosić opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby lub podmioty, które:

 • posiadają jakiekolwiek zadłużenie wobec Gminy Andrychów (na tę okoliczność uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia w dniu przetargu);
 • w ostatnich dwóch latach przed terminem przetargu bezpodstawnie odmówiły – po wyłonieniu ich w drodze przetargu jako potencjalnych najemców – zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 160,00 zł. Wpłaty wadium powinien dokonywać uczestnik przetargu, który w przypadku zaoferowania najwyższej stawki czynszu zostanie wpisany w charakterze podmiotu umowy najmu lokalu użytkowego.

Wadium należy wpłacać na konto nr 77 8110 0000 2001 0041 8270 0005 w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie do dnia 13 czerwca 2023 r. (w tym dniu wadium powinno być na w/w koncie). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone na konto bankowe podane przez wpłacających po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ch dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu.
Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Adaptacja objętego przetargiem lokalu użytkowego dla potrzeb przyszłego najemcy, będzie obciążać wyłonionego w przetargu najemcę i może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie oraz spełnieniu warunków w niej określonych.
Zakończenie prac adaptacyjnych i zagospodarowanie lokalu powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.

W okresie przeprowadzania prac adaptacyjnych będzie obowiązywała wylicytowana w przetargu stawka czynszu.

Trwałość stawki czynszowej ustalonej w drodze przetargu wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu. Po tym okresie stawka ta może ulec zmianie jeden raz w roku o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego.

W przypadkach, gdy stosowana stawka czynszowa lokali użytkowych wynajmowanych przez Gminę Andrychów jest niższa od średniej stawki czynszowej na terenie Gminy Andrychów o więcej niż 30%, zostaje podwyższona o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego, powiększony o 20 punktów procentowych.

Najemca może dokonać zmiany branży wynajmowanego lokalu użytkowego jedynie za zgodą Wynajmującego. Zmiana branży nie może spowodować obniżenia należności czynszowych.

Wypowiedzenie umowy najmu w zakresie stawki czynszowej po okresie 6 miesięcy wynosi 1 miesiąc, a w przypadku nie przyjęcia przez Najemcę zaproponowanej nowej stawki czynszu, wynajmujący może rozwiązać umowę z zachowaniem trzy miesięcznego terminu wypowiedzenia.

Umowa najmu ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia w przypadku gdy:

 • najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu lub opłat eksploatacyjnych za 2 pełne okresy płatności;
 • najemca używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób, albo gdy go zaniedbuje do tego stopnia, że grozi to jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W przypadku nie zawarcia umowy najmu przez Najemcę wyłonionego w przetargu, w terminie podanym przez Wynajmującego, Wynajmujący może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nie zawarcie umowy najmu z przyczyn zawinionych przez Najemcę będzie skutkowało powstaniem po stronie Gminy Andrychów roszczenia odszkodowawczego wobec tego Najemcy.

Umowa najmu lokalu użytkowego, która zostanie zawarta z wyłonionym najemcą będzie obowiązywała na czas nieokreślony.
Wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić z zachowaniem trzy miesięcznego terminu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zespołem Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b pod nr telefonu 033-875-31-68 lub 033-875-23-91.


Pod wyżej podanym adresem i nr telefonu można także uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia przetargu i warunków najmu lokalu.

Oprac. jd Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content