Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Bezpieczne Wakacje 2020

Informacje, 30 czerwca 2020 08:42

Wzorem lat ubiegłych Policja powiatu wadowickiego w trakcie trwania wakacji w okresie 26 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. podejmować będzie szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym w naszym powiecie oraz na zapobieganie i ograniczenie zjawisk patologii wśród dzieci i młodzieży.

Na bieżąco monitorowaniu będzie podlegać:
– bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
– skala przestępczości kryminalnej,
– ilości popełnianych wykroczeń,
Zagadnienia, na które Policja w tym okresie szczególnie zwraca uwagę:

 1. Należyty stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców.

Wydział Ruchu Drogowego KPP Wadowice prowadzi systematyczne kontrole stanu technicznego pojazdów. W okresie wakacyjnym i bezpośrednio przed nim z uwagi na zwiększony ruch turystyczny dokonuje się wzmożonych kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież oraz należytego przewożenia dzieci w samochodach osobowych. Systematycznie poddajemy kontroli kierujących pod kątem stanu trzeźwości. Zwracamy uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących jak i pieszych oraz w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów. Organizatorzy wyjazdów autokarowych mogą zgłaszać do Wydziału Ruchu Drogowego KPP Wadowice kontrole autobusów z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem drogą e-mailową, przesyłając pismo na nr faks 47-83-27-250 lub tel. 47-83-27-218). Kontrole odbywają się na terenie dworca autobusowego w Wadowicach

 1. Kontrole w miejscach nasilonego ruchu turystycznego

Miejsca nasilonego ruchu turystycznego objęte zostały wzmożonymi kontrolami patroli Policji celem przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Szczególna uwagę zwraca się na bezpieczeństwo osób odpoczywające w naszym powiecie.

 1. Kontrole miejsc wypoczynku

Dzielnicowi dokonywać będą sprawdzenia miejsc, w których odbywa się wypoczynek dzieci i młodzieży. W przypadkach braku zgłoszenia wypoczynku, ujawnienia złego stanu technicznego obiektów, złych warunków sanitarno-epidemiologicznych lub zagrożenia bezpieczeństwa p-poż. w tych obiektach zostanie zainspirowana kompleksowa kontrola ze strony wyspecjalizowanych służb.

Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze Policji wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach oraz Państwowej Straży Pożarnej dokonywać będą kontroli wybranych miejsc zorganizowanego wypoczynku ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie dotyczące bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa sanitarnego, a także pod kątem spełnienia przez organizatorów wymogów formalnych.

 1. Kontrole miejsc szczególnie zagrożonych

Funkcjonariusze są dyslokowani do dokonywania kontroli: akwenów wodnych, obszarów kolejowych, pustostanów i innych potencjalnych miejsc zagrożonych. Zobowiązani są do podejmowania szybkiej reakcji w przypadkach braku lub niewłaściwego oznakowania terenów niebezpiecznych, przebywania w miejscach niebezpiecznych osób małoletnich a także pozostawiania małoletnich w miejscach i sytuacjach szczególnie zagrażających ich bezpieczeństwu.

 1. Zwalczanie zjawisk patologii oraz przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich: Prowadzić będziemy rozpoznanie i kontrolę miejsc gromadzenia się młodzieży pod katem:
 1. ujawniania przypadków sprzedaży alkoholu oraz papierosów osobom poniżej 18 roku życia oraz używania tych substancji przez te osoby,
 2. ujawnia dystrybucji i używania substancji psychoaktywnych,
 3. rozpoznania zagrożeń przestępczością seksualną,
 4. przebywania nieletnich w sytuacjach wskazujących na możliwość popełnienia czynu zabronionego lub przejawom demoralizacji,
 5. przeciwdziałania utonięciom.Sprawdzania i reagowania na przypadki pozostawiania dzieci bez opieki w miejscach i sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu,
  Ujawniania osób będących na ucieczkach z domów rodzinnych, placówek wychowawczych oraz zakładów poprawczych,
  Ujawniania przypadków żebractwa i wykorzystywania do tego procederu osób małoletnich
  Ujawniania sytuacji związanych z handlem ludźmi w aspekcie wykorzystywania osób do żebractwa lub prostytucji.

 6. Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży

  W wybranych miejscach zbiorowego wypoczynku z zachowaniem reżimu sanitarnego przeprowadzone zostaną spotkania mające na celu podnoszenie świadomości prawnej dzieci i młodzieży, uczenia sposobów unikania zagrożeń i niebezpieczeństw. Funkcjonariusze będą proponować przeprowadzenie pogadanek oraz prelekcji profilaktycznych, podczas których zarówno z dziećmi jak i organizatorami poruszane zostaną następujące tematy:

 7. Kampanie medialne o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym

Na stronie internetowej KPP Wadowice na bieżąco umieszczane będą informacje na temat niebezpieczeństw, sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz bezpiecznych zachowań w trakcie trwania letniego wypoczynku, a także na temat aktualnie występujących zagrożeń.

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content