Przejdź do treści

Będą dyskutować o kulturze

Informacje, 24 marca 2017 09:36

​Działalność kulturalna w gminie Andrychów będzie głównym tematem XXXII sesji Rady Miejskiej. Radni rozpoczną obrady 30 marca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Podczas sesji powróci też temat gospodarki odpadami komunalnymi.

Podziel się

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Działalność kulturalna w Gminie Andrychów
a) działalność Centrum Kultury i Wypoczynku – Mat. Nr 89,
b) działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – Mat. Nr 90.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Wiedeńskiej w Roczynach – Mat. Nr 91, poz. 1,
b) nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Wiejskiej w Inwałdzie – Mat. Nr 91, poz. 2,
c) uchylenia uchwały nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. – Mat. Nr 91, poz. 3,
d) zmiany uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mat. Nr 91, poz. 4,
e) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Andrychów w wysokości wyższej niż określona w art. 80 ust. 2da ustawy o systemie oświaty dla publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – Mat. Nr 91, poz. 5,
f) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – Mat. Nr 91a,
g) przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego Powiatu Wadowickiego pn.: „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1741K – ul. Długa w Targanicach” (od mostu na ul. Kościelnej do ul. Dobrej) – Mat. Nr 91b,
h) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017r. – Mat. Nr 91c, poz. 1,
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2017-2024 – Mat. Nr 91c, poz. 2,
j) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 91, poz. 6.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXXII sesję znajdują się w biurze Rady.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content