Przejdź do treści

Bardzo ważna Sesja Rady Miejskiej

Informacje, 28 czerwca 2023 10:07

Jutro – 29 czerwca – odbędzie się ostatnia przed letnią przerwą Sesja Rady Miejskiej – bardzo ważna, bo podsumowująca miniony rok. Jej wiodącymi tematami będzie „Raport o stanie gminy” oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w roku 2022.

Taka sesja, często zwana „absolutoryjną” należy do najważniejszych w kalendarzu rocznych posiedzeń Rady Miejskiej. Jest tak, bo po sprawozdaniu finansowym, tak z wykonania budżetu, jak i pokazaniu w jakim stanie ogólnie są finanse samorządu, radni głosują nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium. Oznacza to, czy Rada pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i stan gminnych finansów.

Od kilku lat, do sesji „absolutoryjnej” dodano – na podstawie nowych ogólnopolskich przepisów – raport o stanie gminy. Czym jest ów raport? Jest to bardzo przekrojowy opis wszystkich sfer życia publicznego, od finansów, majątku czy inwestycji po sprawy społeczne, kwestie oświatowe oraz środowiskowe. Obecny, najnowszy raport można przeczytać na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Liczy 109 stron. W tym punkcie nowością jest też to, że do dyskusji nad raportem mogą się włączyć mieszkańcy. Warunki są dwa: pod wnioskiem o dopuszczenie do głosu trzeba zebrać min. 50 podpisów i dostarczyć ten wniosek wraz listą nie później niż na jeden dzień przed sesją.

Jutrzejsza sesja zapowiada się na długą, bo też nie zbraknie w niej – oprócz rozliczeń i raportu – spraw bieżących. Obrady rozpoczną się jak zwykle o godzinie dziewiątej i będą transmitowane online.

A oto pełny porządek obrad 60. Sesji RM w tej kadencji:   

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Raport o stanie Gminy Andrychów za 2022r. (Mat. Nr 164):

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Andrychowa wotum zaufania (Mat. Nr 165, poz. 1).

7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy Andrychów za 2022r.:

– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2022r. oraz z realizacji programów wieloletnich (Mat. Nr 151),

– sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za 2022r. (Mat. Nr 162),

– sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie za 2022r. (Mat. Nr 163),

– informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Andrychów (Mat. Nr 152),

– sprawozdanie finansowe Gminy Andrychów za 2022r. (Mat. Nr 161),

– podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2022r. (Mat. Nr 165, poz. 2),

– wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Andrychowa za rok 2022 (Mat. Nr 166, poz. 1),

– podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Andrychowa za 2022 rok (Mat. Nr 166, poz. 3).

8. Podjęcie uchwał i oświadczenia w sprawach:

a) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników – Mat. Nr 167, poz.1,

b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Tkackiej 94 – Mat. Nr 167, poz.2,

c) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny prawa własności nieruchomości zajętych pod drogę krajową nr 52 – Mat. Nr 167, poz. 3,

d) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 167, poz. 4,

e) zmiany Uchwały Nr XXX-225-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026 – Mat. Nr 167, poz. 5,

f) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie – Mat. Nr 167, poz. 6,

g) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów- Mat. Nr 167, poz. 7,

h) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2023 rok – Mat. Nr 167a, poz. 1,

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2023-2032 – Mat. Nr 167a, poz. 2,

j) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – Mat. Nr 167a, poz. 3,

k) OŚWIADCZENIE w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Andrychowie – Mat. Nr 167, poz. 8.

9. Wolne wnioski, oświadczenia.

10. Komunikaty i zamknięcie obrad.

n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content