Przejdź do treści
Reklama

Azbest – coroczny obowiązek składania informacji

Informacje, 14 stycznia 2022 09:39

Burmistrz Andrychowa przypomina o corocznym obowiązku składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Burmistrzowi Andrychowa.

Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Marszałkowi Województwa.

Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:

– jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (Burmistrzowi lub Marszałkowi),

– drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Przed wypełnieniem informacji należy sporządzić ,,Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wzór oceny określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

,,Informację o wyrobach zawierających azbest” można przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Andrychowie na dzienniku podawczym, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów), a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) Urzędu utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Urząd Miejski w Andrychowie prowadzi ESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /mb3v94g1qb/SkrytkaESP.

Dokumenty w formie elektronicznej muszą być uwierzytelnione poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Formularze ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” i ,,Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” można pobrać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pok. 116, I piętro), Rynek 15, 34-120 Andrychów (pokój nr 116) lub w formie elektronicznej na stronie Urzędu – www.andrychow.eu (link: https://andrychow.eu/azbest-coroczny-obowiazek-skladania-informacji/).

UM w Andrychowie

Podziel się
Skip to content