Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Aktualne oferty pracy

Informacje, 22 lutego 2021 08:44

Oferty pracy fizycznej i umysłowej w kraju i za granicą. Bliższych informacji o poniższych ofertach można uzyskać u doradców klienta oraz u pośredników pracy.

 1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych – wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: informatyka, mile widziane uprawnienia pedagogiczne.

Kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie: 33 875 23 34.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów.

 1. Sprzedawcasprzedaż w zakładzie bukmacherskim, sporządzanie kuponów. wykształcenie min. średnie, wymagana znajomość obsługi komputera.

Kontakt z pracodawcą telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie: 575 125 775.
C.P.D. ROBEX Robert Lewandowski
ul. Krakowska, 34-120 Andrychów.

 1. Księgowy – Wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, konieczna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym, mile widziana znajomość pełnej księgowości, kreatywność, operatywność, nawiązywanie kontaktów.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym [email protected]
Andremax sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4B, 34-120 Andrychów

 1. Pedagog specjalny nauczyciel – Wymagania związane ze stanowiskiem: do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

A. Niezbędne:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki lub tyflopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, studia podyplomowe – wsparcie i diagnoza dzieci ze spektrum autyzmu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

2) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 967) w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,

7) stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku pedagoga specjalnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni lub przesłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: Nabór na stanowisko pedagoga specjalnego w terminie do dnia 04.02.2021r. do godz. 12.00.

2) Aplikacje, które wpłyną do PPP po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

3) Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Informację o zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci otrzymają telefonicznie.

PORADNIA Psychologiczno – Pedagogiczna w Wadowicach

ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice, tel.: (033)8731050

 1. Projektant schematów elektrycznych – Wykształcenie wyższe. Mile widziani absolwenci lub studenci ostatniego roku studiów inżynierskich (mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, elektrotechnika lub pokrewne). Znajomość zagadnień związanych z automatyką przemysłową. Znajomość programów służących do projektowania schematów elektrycznych opartych na AutoCAD, Eplan. Umiejętność czytania rysunków technicznych, schematów elektrycznych oraz pneumatycznych. Rysowanie rysunków i schematów technicznych. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Umiejętność pracy w grupie i współpracy przy projektach. Znajomość pakietu MS Office. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne. Dyspozycyjność, kreatywność. Mile widziane doświadczenie we wdrożeniach i uruchomieniach systemów automatyki. Mile widziana Znajomość sieci przemysłowych Profinet i Profibus oraz sterowników PLC firmy Siemens, Lenze itp.

Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym [email protected] . W celu aplikacji należy złożyć CV.
DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice

 1. Koordynowanie projektem – Wykształcenie nieistotne, wymagany min. 1 miesiąc doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętności manualne, organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu, możliwość wykonywania pracy nocnej, możliwość wykonywania pracy stojącej.

Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, Filia w Andrychowie
Ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów tel. 334322135

 1. Pracownik socjalny – Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ust.1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2)ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

3) do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

4) posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego,

5) przed dniem 1 maja 2004 r. posiadanie uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

6) otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,

7) otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

8) przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych; umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego, obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kontakt osobisty, telefoniczny 338708962, e-mailowy [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów, tel.: 33 875 33 00

OFERTY PRACY FIZYCZNEJ

 1. STOLARZ – Wykształcenie nie jest istotne, min. 6 miesięcy doświadczenia, umiejętność w zakresie produkcji mebli, dyspozycyjność.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 606724920.
Łubik Piotr MEB-PIOTR
ul. Zacisze 8, 34-108 Przybradz

 1. Konserwator – Wykształcenie min. średnie zawodowe, doświadczenie min. 3 lata, umiejętność w zakresie elektryka instalacji domowych, uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697119.
ARKONA SP. Z O.O.
ul. Wadowicka 169A, 34-120 Inwałd

 1. Pakowacz – wykształcenie nieistotne, wymagana tężyzna fizyczna, chęć do pracy w zawodzie.

Kontakt z pracodawcą: ul. Elizy Orzeszkowej 52, 32-640 Palczowice, telefoniczny: 661 660 329.
FILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Elizy Orzeszkowej 52, 32-640 Palczowice, tel.: 661660329

 1. Operator obrabiarek CNC – Wykształcenie min. zawodowe, wymagana umiejętność czytania rysunku technicznego oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, znajomość narzędzi pomiarowych i umiejętność posługiwania się nimi

Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim przesłaniu CV na email: [email protected]
ANDORIA Sp. z o.o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

 1. Ślusarz/ Monter – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie w obsłudze maszyn do obróbki metali (konwencjonalnych), chęć do pracy.

Kontakt osobisty, telefoniczny 505160576, 601879163.
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA “BRYDEX-B” J. BURZYŃSKI I WSPÓLNICY – SPÓŁKA JAWNA
ul. Tadeusza Kościuszki 161b, 34-123 Chocznia

 1. Lakiernik meblowy – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność lakierowania, mile widziane doświadczenie.

Bliźniak Bartosz “AKANT”
ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, tel.: 509749950
Kontakt osobisty, telefoniczny.

 1. Mechanik – wykształcenie min. zawodowe, wymagana umiejętność naprawy samochodów osobowych/ dostawczych, prawo jazdy kat.B, wymagana samodzielność na stanowisku.

Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Beskidzka 12B, 34-120 Andrychów, telefoniczny: 508 277 950, CV przesłać na adres e-mail: [email protected].
HUT-BUR Spółka Jawna Agata, Krzysztof i Jakub Hutyra
ul. Beskidzka 12b, 34-120 Andrychów, tel.: 508 277 950.

 1. Kierowca kat. C+E – Wykształcenie bez znaczenia. Wymagane prawo jazdy kat. C + E, uprawnienia do przewozu rzeczy. Mile widziane doświadczenie.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym [email protected].
Andremax sp. z o.o.
Praca na trasie: Polska – Czechy – Niemcy.

 1. Malarz w malarni proszkowej – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy na malarni proszkowej, umiejętność malowania proszkowego.

Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 600963597.
Fabryka Urządzeń Specjalnych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Przemysłowa 19, 34-120 Andrychów, tel.: 600 963 597

 1. Pomocnik lakiernika – Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie mile widziane, umiejętność obsługi prostych maszyn do szlifowania.

Kontakt osobisty Inwałd, os. Cegielnia 2 poprzedzony kontaktem e-mailowym, CV wysłać na adres inf[email protected]
Żak Mirosław Firma “PANELSTYL”
os. Cegielnia 2, 34-120 Inwałd

 1. Pomocnik spawacza – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, chęć nabycia uprawnień jako spawacz., umiejętność czytania rysunku technicznego.

Kontakt osobisty, telefoniczny 516004848.
ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848

 1. Pakowacz – Wykształcenie nieistotne, możliwość dźwigania pow. 12 kg, chęć do pracy w zawodzie.

Kontakt z pracodawcą osobisty: Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, telefoniczny 661 660 321.
FILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 661 660 321

 1. Pracownik produkcyjny – Wykształcenie nieistotne, umiejętność myślenia technicznego, sumienność, zaangażowanie, dyspozycyjność, możliwość dźwigania, możliwość przyuczenia.

Kontakt osobisty, telefoniczny 338431501, e-mailowy [email protected].
ALUHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Zatorska 23, 34-122 Gierałtowice, tel.: 338431501

 1. Hydraulik / Monter instalacji sanitarnych – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie zawodowe min. 6 m-cy, mile widziane prawo jazdy kat.B, umiejętność spawania mile widziana, pracowitość, rzetelność, chęć do pracy.

Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 504286372.
Jończyk Dariusz MAR-POL
os. Mydlarze 20, 34-125 Rzyki, tel.: 504286372

 1. Tapicer – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane min. 2 lata doświadczenie w zawodzie, chęć do pracy.

Kontakt osobisty lub telefoniczny 500 720 185.
Ściera Krzysztof FPHU Zakład Tapicerski
ul. Kanada 7, 34-108 Przybradz , tel.: 500720185

 1. Krawiec tapicerski – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność szycia, mile widziane doświadczenie w szyciu tapicerki, chęć do pracy w tym zawodzie.

Kontakt osobisty lub telefoniczny 500 720 185.
Ściera Krzysztof FPHU Zakład Tapicerski
ul. Kanada 7, 34-108 Przybradz, tel.: 500720185

 1. Ślusarz/Spawacz – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia spawacza elektrycznego (MIG, MAG) mile widziane, doświadczenie mile widziane.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym. 338755078.
Spółdzielnia Produkcji i Usług “Zgoda” w Wieprzu
ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz, tel.: 33 875 50 78

 1. Mechanik wózków widłowych/pomocnik mechanika – Wykształcenie nie jest istotne. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Mile widziane umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu.

Kontakt osobisty, telefoniczny 533 684 992.
Done Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j.
ul. STEFANA BATOREGO 35, 34-120 ANDRYCHÓW

 1. Kierowca kat. C + E – Wykształcenie nieistotne, wymagane prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy, mile widziane doświadczenie w zawodzie min. 2 lata.

Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów lub telefoniczny: 533 684 992.
Done Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j.
ul. STEFANA BATOREGO 35, 34-120 ANDRYCHÓW

 1. Mechanik i monter urządzeń przemysłowych – Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 6 m-cy. Wykształcenie min. średnie. Preferowane na kierunkach mechanik, ślusarz, spawacz. Umiejętność czytania rysunku technicznego. Podstawowa wiedza z zakresu hydrauliki siłowej, pneumatyki, robotyki i automatyki. Ogólna wiedza z zakresu mechaniki przemysłowej. Umiejętność obsługi elektronarzędzi. Uprawnienia spawalnicze mile widziane. Dyspozycyjność w przypadku awarii. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym [email protected] . W celu aplikacji należy złożyć CV.
DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice

 1. Operator CNC – Wykształcenie min. średnie. Doświadczenie na stanowisku operatora lasera- min. 6 miesięczne. Umiejętności czytania rysunku technicznego. Praktyka w posługiwaniu się narzędziami pomiarowymi takimi jak: suwmiarka, mikromierz. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca obsługę maszyny. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Wysoka kultura pracy, komunikatywność i samodzielność.

Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym [email protected] . W celu aplikacji należy złożyć CV.
DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice

 1. Elektryk / Konserwator – Wymagane wykształcenie min. zawodowe, kierunek elektryk/elektromonter lub podobne, wymagane doświadczenie, uprawnienia SEP do 1KV, mile widziane osoby w wieku emerytalnym.

Kontakt telefoniczny 338753661 wew. 512, osobisty lub e-mailowy: [email protected], [email protected]
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 1. Tapicer – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane uprawnienia czeladnicze jako tapicer, umiejętność obijania i wyklejania mebli tapicerowanych, zdolności manualne, możliwość przyuczenia.

Kontakt osobisty 34-120 Andrychów, ul. Słupy 42, emailowy: [email protected]
BRW Comfort
ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów

 1. Stolarz Meblowy – Wykształcenie nie jest istotne, konieczne doświadczenie zawodowe 1 rok, konieczna umiejętność posługiwania się specjalistycznymi narzędziami oraz maszynami stolarskimi.

Kontakt osobisty, telefoniczny: 500348830.
Jaskierny Jakub ONTANO
Barwałd Górny 64a, 34-130 Barwałd Górny, tel.: 500348830

 1. Prace pomocnicze przy produkcji – wykształcenie nieistotne, wymagany min. 1 miesiąc doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętności manualne, umiejetność pracy pod presja czasu, możliwość wykonywania pracy nocnej, możliwość wykonywania pracy stojącej.

Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, Filia w Andrychowie
Ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów tel. 334322135

 1. Frezer – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane.

Kontakt osobisty, telefoniczny 505160576, 601879163.
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA “BRYDEX-B” J. BURZYŃSKI I WSPÓLNICY – SPÓŁKA JAWNA
ul. Tadeusza Kościuszki 161b, 34-123 Chocznia

 1. Pracownik wykończenia wnętrz – Wykształcenie nieistotne, umiejętność montażu płyt kartonowo-gipsowych. Chęć do pracy w delegacjach.

Kontakt telefoniczny 509878644 w celu umówienia się na spotkanie.
Nowak Tomasz
ul. Źródlana 6, 34-120 Zagórnik, tel.: 509 878 644

 1. Koordynowanie projektem – Wykształcenie nieistotne, wymagany min. 1 miesiąc doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętności manualne, organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu, możliwość wykonywania pracy nocnej, możliwość wykonywania pracy stojącej.

Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, Filia w Andrychowie
Ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów tel. 334322135

 1. Monter mebli – Wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. B, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi elektronarzędzi, zaangażowanie. MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA.

Kontakt osobisty, telefoniczny: 604422918, 501452264.
Sokołowski Paweł Firma Produkcyjno-Usługowo–Handlowa “SOKÓŁ”
ul. Kochanowskiego 6, 34-120 Andrychów.

 1. Mechanik pojazdów samochodowych – Wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, prawo jazdy kat. B.

Kontakt z pracodawcą osobisty.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie
ul. Batorego 68, 34-120 Andrychów

 1. Stolarz / Pomocnik stolarza – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, możliwość przyuczenia, mile widziane osoby zaraz po szkole, sprawność manualna.

Kont. osobisty/ tel.509749950.
Bliźniak Bartosz “AKANT”

ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, tel.: 509749950

 1. Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Kontakt osobisty: 34-120 ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140, telefoniczny: 516004848, e-mail: [email protected]

Beskidus Sp. z o. o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848

Bliższe informacje na temat powyższych ofert można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20
Tel. 334322135 | wadowice.praca.gov.pl

 1. OFERTY PRACY UMYSŁOWEJ
 1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych – wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: informatyka, mile widziane uprawnienia pedagogiczne.

Kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie: 33 875 23 34.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów.

 1. Sprzedawcasprzedaż w zakładzie bukmacherskim, sporządzanie kuponów. wykształcenie min. średnie, wymagana znajomość obsługi komputera.

Kontakt z pracodawcą telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie: 575 125 775.
C.P.D. ROBEX Robert Lewandowski
ul. Krakowska, 34-120 Andrychów.

 1. Księgowy – Wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, konieczna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym, mile widziana znajomość pełnej księgowości, kreatywność, operatywność, nawiązywanie kontaktów.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym [email protected].
Andremax sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4B, 34-120 Andrychów

 1. Pedagog specjalny nauczyciel – Wymagania związane ze stanowiskiem: do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

A. Niezbędne:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki lub tyflopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, studia podyplomowe – wsparcie i diagnoza dzieci ze spektrum autyzmu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

2) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 967) w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,

7) stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku pedagoga specjalnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni lub przesłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: Nabór na stanowisko pedagoga specjalnego w terminie do dnia 04.02.2021r. do godz. 12.00.

2) Aplikacje, które wpłyną do PPP po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

3) Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Informację o zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci otrzymają telefonicznie.

PORADNIA Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice, tel.:
(033) 8731050

 1. Projektant schematów elektrycznych – Wykształcenie wyższe. Mile widziani absolwenci lub studenci ostatniego roku studiów inżynierskich (mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, elektrotechnika lub pokrewne). Znajomość zagadnień związanych z automatyką przemysłową. Znajomość programów służących do projektowania schematów elektrycznych opartych na AutoCAD, Eplan. Umiejętność czytania rysunków technicznych, schematów elektrycznych oraz pneumatycznych. Rysowanie rysunków i schematów technicznych. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Umiejętność pracy w grupie i współpracy przy projektach. Znajomość pakietu MS Office. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne. Dyspozycyjność, kreatywność. Mile widziane doświadczenie we wdrożeniach i uruchomieniach systemów automatyki. Mile widziana Znajomość sieci przemysłowych Profinet i Profibus oraz sterowników PLC firmy Siemens, Lenze itp.

Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym [email protected] . W celu aplikacji należy złożyć CV.

DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice

 1. Koordynowanie projektem – Wykształcenie nieistotne, wymagany min. 1 miesiąc doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętności manualne, organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu, możliwość wykonywania pracy nocnej, możliwość wykonywania pracy stojącej.

Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, Filia w Andrychowie
Ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów tel. 334322135

 1. Pracownik socjalny – Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ust.1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1)posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2)ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

3) do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

4) posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego,

5) przed dniem 1 maja 2004 r. posiadanie uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

6) otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,

7) otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

8) przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych; umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego, obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kontakt osobisty, telefoniczny 338708962, e-mailowy [email protected].

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów, tel.: 33 875 33 00

OFERTY PRACY FIZYCZNEJ

 1. STOLARZ – Wykształcenie nie jest istotne, min. 6 miesięcy doświadczenia, umiejętność w zakresie produkcji mebli, dyspozycyjność.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 606724920.

Łubik Piotr MEB-PIOTR
ul. Zacisze 8, 34-108 Przybradz

 1. Konserwator – Wykształcenie min. średnie zawodowe, doświadczenie min. 3 lata, umiejętność w zakresie elektryka instalacji domowych, uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697119.

ARKONA SP. Z O.O.
ul. Wadowicka 169A, 34-120 Inwałd

 1. Pakowacz – wykształcenie nieistotne, wymagana tężyzna fizyczna, chęć do pracy w zawodzie.

Kontakt z pracodawcą: ul. Elizy Orzeszkowej 52, 32-640 Palczowice, telefoniczny: 661 660 329.

FILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Elizy Orzeszkowej 52, 32-640 Palczowice, tel.: 661660329

 1. Operator obrabiarek CNC – Wykształcenie min. zawodowe, wymagana umiejętność czytania rysunku technicznego oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, znajomość narzędzi pomiarowych i umiejętność posługiwania się nimi

Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim przesłaniu CV na email: [email protected] .

ANDORIA Sp. z o.o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

 1. Ślusarz/ Monter – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie w obsłudze maszyn do obróbki metali (konwencjonalnych), chęć do pracy.

Kontakt osobisty, telefoniczny 505160576, 601879163.
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA “BRYDEX-B” J. BURZYŃSKI I WSPÓLNICY – SPÓŁKA JAWNA
ul. Tadeusza Kościuszki 161b, 34-123 Chocznia

 1. Lakiernik meblowy – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność lakierowania, mile widziane doświadczenie.

Bliźniak Bartosz “AKANT”
ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, tel.: 509749950
Kontakt osobisty, telefoniczny.

 1. Mechanik – wykształcenie min. zawodowe, wymagana umiejętność naprawy samochodów osobowych/ dostawczych, prawo jazdy kat.B, wymagana samodzielność na stanowisku.

Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Beskidzka 12B, 34-120 Andrychów, telefoniczny: 508 277 950, CV przesłać na adres e-mail: [email protected].
HUT-BUR Spółka Jawna Agata, Krzysztof i Jakub Hutyra
ul. Beskidzka 12b, 34-120 Andrychów, tel.: 508 277 950.

 1. Kierowca kat. C+E – Wykształcenie bez znaczenia. Wymagane prawo jazdy kat. C + E, uprawnienia do przewozu rzeczy. Mile widziane doświadczenie.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym [email protected].
Andremax sp. z o.o.
Praca na trasie: Polska – Czechy – Niemcy.

 1. Malarz w malarni proszkowej – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy na malarni proszkowej, umiejętność malowania proszkowego.

Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 600963597.
Fabryka Urządzeń Specjalnych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Przemysłowa 19, 34-120 Andrychów, tel.: 600 963 597

 1. Pomocnik lakiernika – Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie mile widziane, umiejętność obsługi prostych maszyn do szlifowania.

Kontakt osobisty Inwałd, os. Cegielnia 2 poprzedzony kontaktem e-mailowym, CV wysłać na adres [email protected]
Żak Mirosław Firma “PANELSTYL”
os. Cegielnia 2, 34-120 Inwałd

 1. Pomocnik spawacza – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, chęć nabycia uprawnień jako spawacz., umiejętność czytania rysunku technicznego.

Kontakt osobisty, telefoniczny 516004848.
ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848

 1. Pakowacz – Wykształcenie nieistotne, możliwość dźwigania pow. 12 kg, chęć do pracy w zawodzie.

Kontakt z pracodawcą osobisty: Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, telefoniczny 661 660 321.
FILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 661 660 321

 1. Pracownik produkcyjny – Wykształcenie nieistotne, umiejętność myślenia technicznego, sumienność, zaangażowanie, dyspozycyjność, możliwość dźwigania, możliwość przyuczenia.

Kontakt osobisty, telefoniczny 338431501, e-mailowy [email protected].
ALUHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Zatorska 23, 34-122 Gierałtowice, tel.: 338431501

 1. Hydraulik / Monter instalacji sanitarnych – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie zawodowe min. 6 m-cy, mile widziane prawo jazdy kat.B, umiejętność spawania mile widziana, pracowitość, rzetelność, chęć do pracy.

Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 504286372.
Jończyk Dariusz MAR-POL
os. Mydlarze 20, 34-125 Rzyki, tel.: 504286372

 1. Tapicer – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane min. 2 lata doświadczenie w zawodzie, chęć do pracy.

Kontakt osobisty lub telefoniczny 500 720 185.
Ściera Krzysztof FPHU Zakład Tapicerski
ul. Kanada 7, 34-108 Przybradz , tel.: 500720185

 1. Krawiec tapicerski – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność szycia, mile widziane doświadczenie w szyciu tapicerki, chęć do pracy w tym zawodzie.

Kontakt osobisty lub telefoniczny 500 720 185.
Ściera Krzysztof FPHU Zakład Tapicerski
ul. Kanada 7, 34-108 Przybradz , tel.: 500720185

 1. Ślusarz/Spawacz – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia spawacza elektrycznego (MIG, MAG) mile widziane, doświadczenie mile widziane.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym. 338755078.
Spółdzielnia Produkcji i Usług “Zgoda” w Wieprzu
ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz, tel.: 33 875 50 78

 1. Mechanik wózków widłowych/pomocnik mechanika – Wykształcenie nie jest istotne. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Mile widziane umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu.

Kontakt osobisty, telefoniczny 533 684 992.
Done Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j.
ul. STEFANA BATOREGO 35, 34-120 ANDRYCHÓW

 1. Kierowca kat. C + E – Wykształcenie nieistotne, wymagane prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy, mile widziane doświadczenie w zawodzie min. 2 lata.

Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów lub telefoniczny: 533 684 992.
Done Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j.
ul. STEFANA BATOREGO 35, 34-120 ANDRYCHÓW

 1. Mechanik i monter urządzeń przemysłowych – Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 6 m-cy. Wykształcenie min. średnie. Preferowane na kierunkach mechanik, ślusarz, spawacz. Umiejętność czytania rysunku technicznego. Podstawowa wiedza z zakresu hydrauliki siłowej, pneumatyki, robotyki i automatyki. Ogólna wiedza z zakresu mechaniki przemysłowej. Umiejętność obsługi elektronarzędzi. Uprawnienia spawalnicze mile widziane. Dyspozycyjność w przypadku awarii. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym [email protected] . W celu aplikacji należy złożyć CV.

DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice

 1. Operator CNC – Wykształcenie min. średnie. Doświadczenie na stanowisku operatora lasera- min. 6 miesięczne. Umiejętności czytania rysunku technicznego. Praktyka w posługiwaniu się narzędziami pomiarowymi takimi jak: suwmiarka, mikromierz. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca obsługę maszyny. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Wysoka kultura pracy, komunikatywność i samodzielność.

Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym [email protected] . W celu aplikacji należy złożyć CV.

DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice

 1. Elektryk / Konserwator – Wymagane wykształcenie min. zawodowe, kierunek elektryk/elektromonter lub podobne, wymagane doświadczenie, uprawnienia SEP do 1KV, mile widziane osoby w wieku emerytalnym.

Kontakt telefoniczny 338753661 wew. 512, osobisty lub e-mailowy: [email protected], [email protected]
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 1. Tapicer – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane uprawnienia czeladnicze jako tapicer, umiejętność obijania i wyklejania mebli tapicerowanych, zdolności manualne, możliwość przyuczenia.

Kontakt osobisty 34-120 Andrychów, ul. Słupy 42, emailowy: [email protected]
BRW Comfort
ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów

 1. Stolarz Meblowy – Wykształcenie nie jest istotne, konieczne doświadczenie zawodowe 1 rok, konieczna umiejętność posługiwania się specjalistycznymi narzędziami oraz maszynami stolarskimi.

Kontakt osobisty, telefoniczny: 500348830.
Jaskierny Jakub ONTANO
Barwałd Górny 64a, 34-130 Barwałd Górny, tel.: 500348830

 1. Prace pomocnicze przy produkcji – wykształcenie nieistotne, wymagany min. 1 miesiąc doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętności manualne, umiejetność pracy pod presja czasu, możliwość wykonywania pracy nocnej, możliwość wykonywania pracy stojącej.

Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, Filia w Andrychowie
Ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów tel. 334322135

 1. Frezer – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane.

Kontakt osobisty, telefoniczny 505160576, 601879163.
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA “BRYDEX-B” J. BURZYŃSKI I WSPÓLNICY – SPÓŁKA JAWNA

ul. Tadeusza Kościuszki 161b, 34-123 Chocznia

 1. Pracownik wykończenia wnętrz – Wykształcenie nieistotne, umiejętność montażu płyt kartonowo-gipsowych. Chęć do pracy w delegacjach.

Kontakt telefoniczny 509878644 w celu umówienia się na spotkanie.
Nowak Tomasz
ul. Źródlana 6, 34-120 Zagórnik, tel.: 509 878 644

 1. Koordynowanie projektem – Wykształcenie nieistotne, wymagany min. 1 miesiąc doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętności manualne, organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu, możliwość wykonywania pracy nocnej, możliwość wykonywania pracy stojącej.

Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, Filia w Andrychowie
Ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów tel. 334322135

 1. Monter mebli – Wykształcenie nieistotne, prawo jazdy kat. B, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi elektronarzędzi, zaangażowanie. MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA.

Kontakt osobisty, telefoniczny: 604422918, 501452264.
Sokołowski Paweł Firma Produkcyjno-Usługowo–Handlowa “SOKÓŁ”
ul. Kochanowskiego 6, 34-120 Andrychów.

 1. Mechanik pojazdów samochodowych – Wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, prawo jazdy kat. B.

Kontakt z pracodawcą osobisty.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie
ul. Batorego 68, 34-120 Andrychów

 1. Stolarz / Pomocnik stolarza – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, możliwość przyuczenia, mile widziane osoby zaraz po szkole, sprawność manualna.

Kont.osobisty/ tel.509749950.
Bliźniak Bartosz “AKANT”
ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, tel.: 509749950

 1. Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Kontakt osobisty: 34-120 ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140, telefoniczny: 516004848, e-mail: [email protected]
Beskidus Sp. z o. o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848

Bliższe informacje na temat powyższych ofert można uzyskać: Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie, 34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20. Tel. 334322135 | wadowice.praca.gov.pl

Źródło: PUP w Wadowicach

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content