Przejdź do treści

Akcja krwiodawstwa w „Kotarbinie”

Informacje, 13 września 2022 07:45

21 września od 9.00 do 13.00 na małej sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Starowiejskiej w Andrychowie odbędzie się kolejna w tym roku akcja krwiodawstwa. Jak informuje dyrekcja szkoły: osoby z zewnątrz wchodzą poza kolejnością.

Przypominamy, że nadal obowiązują 2 dni wolnego po oddaniu krwi.

Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym; (…)

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Podziel się
Skip to content